سریال مختار نامه کیفیت 28میلیارد تومان و 8سال تولید را دارد؟

بله
1نفر=13%
----------------------------------------------
بد نیست
2نفر=25%
----------------------------------------------
مزخرفه
5نفر=63%
----------------------------------------------